Ciatcam dating ru singles 2016


15-Jul-2019 19:47

Uber dieses Buch Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Biicher dieser Welt online verfugbar gemacht werden sollen, sorgfaltig gescannt wurde. ad Monachos, Digitized by Google S EVCHERIl Exhortatio ad Mco»tof*it t q*an*- R. Patrvm Regjt L ■& tonftitut ones *b Holsten 1 o pratermtjf*. Monafteria ibi plurima in- ftituir, vt ex antiquis monumentis Vflerus docet. Apud Mortumbros, & Septentrionales illius Infulsc nopulos Aidanus vita religiofam induxit. Columbani , &c in Lindisfarncnfi Infula Monafterium ha- •buit. Si enimnonycnijfcm, ' " inquit Dominus, &* locutus eis non fuiflem,peccdtum non bdberent:nune yero txcufdtioncrn non bdbent pro pecedto/uo. La- tera enim-eitifiiem fcahe, dicimus noftrum efle corpus 6c animam : ift quibus lateribus diuerfos gradus humilitatis , vel difciplinae , euocacio di* uina afcendendos inferuit. Et cum item paue- mus illud, quod de negligentibus di&um eft: Corrupts fitnt , cr abomi^ Pfal-J*- Ttabiles facii funt in yoluntatibm fmls.Das Buch hat das Urheberrecht iiberdauert und kann nun offentlich zuganglich gemacht werden. & alaplurma ope doftornm vtrorum ex vanh Bibltothecu conqwfiuconunebmtur. Hsec omnia confirmant celebrate in Hiftoriisillarum Gentium diflendones inter vtriufq; fcbo Lae Monafteriavaria:, prafertim de Pafchate ac tonfura; & videntur per ea tempora Monachi in Ecclefiis Epifcopalibus (acras fun&iones obiifle, quod indicat Bcda ; vnde Cathedrales Ecclefiae Munftcr y flue Monafteria Anglis dicuntur, De Hifpaniis, Germania, Dacia t Pannonia , Sarmatia , c vel in domi*. Sic ergo fan&a fcriptura omnibus, £c vpluntatem Dei denundat^ vt "11011 inter eos qui ignorant ifte talis iudicetur, fed cum illis m^s, de quibus fcriptum eft : £ui* Pfal. Primus itaque humilitatis gradus eft,fi timorem Dei fibi ante oculo S Temper ponens, obliuionem omnino fugiat, & femper fit memor omnium, qua 5 pracepit Deus , qualirer contemnentes Deum gehenna de pcccatis incen. In defideriis vero carnis ita no- * bis Deum credamus femper efle prarfefttem , cum dicit Propheta Do- mino \*s4nte te eftonme deftderiwm meunf. Sjtidji 1 feipfo commodare yoluerit ali cui, aut accipere ab aliof Intej Jrog Resp. Haec enim eo- rum qui prsefunt , & curam difpenfationis gerunt, officia propria funt. Quid fi necefiitas poftat , yt is qui pr*eff^ requirat ab alt quo eorum y a* Interrog yel ferramentum , Resp. ANTONII Abbatit , quimultorum Monacborum fit- ter , yita cr miraculu praclarijfimue yixit : cuim gefta S. c 1 v Sjtidji per negligentiam pereat aliquid ex bis , aut per contemptum Intirroo difiipetur? Is quidem qui contemnit , velut (acrilegus iudicandus eft; & qui pcrdidit per negligentiam , & ipfe fimile crimen in curd t: pro eo, quod omnia quae ad vfus feruorum Dei deputata funt, Deo finedu- bio confecrata funt.Dazu gehoren technische Einschrankungen fur automatisierte Abfragen. ftimrione Virginum & cantemptu Munch ad Fiorenciftam foroxcatlibrum , pag. Qua etiam ratione refellfitur ,qui Athenienfem Cat iknum putant. F Uf J ■i PJ m arc u Digitized by Google c o d i e i s REGVL ARVM TJ4RS PRIMA. Sed & ipfa Dei indignatio, quae ad- uerfus eos habita eft, hoc ipfum indicat. ^one fua obieciflet : £jti* mulier quam dedifti mi hi , ipfa mi hi dedit, CT manducaui. Quidquid non propter vfus nece(Cirios,fed velornatus caufla, Interro ft peccat, aut yitio alt quo idfacereputdndua eft ? Qui vult per decorem habitus placere hominibus , manife- ftum eft eumnuius ipfius vitij aegritudine Iaborare , id eft, hominibus pla- cendi ; & certum eft mentem eius a Deo longius euagari. Quid eft quod dicit Apoftolus: Nonefficiamur inanis gloria cupidi. Spiritus autem inquinamentum eft , cum indif- ferenter habemus commifceri eis, qui de fide impie fentiunt. ferentium : 'Propter re morte af/icimur tota die , *ftimati fumus yt oues occifionis.

Ex hoc tempore duo lauda- bilia diftingui Monachorum genera ccepexunt Solitariorum, & communiter viuentium , quibus alterum fubmiftum eft non probum , Saraba'icarum vt vocabant , qui bini , aut terni paffim per vrbes , aut caftellaproprio arbitratu viuerent. Is qui talis eft, certum eft quia malignitatis vitionon caret, fecundum Euangelij parabolam , in qua dicit Dominus ad eos qui contri- ftati funt, quia xqualiter cum ipfis honorati funt alij : An, inquit, oar- Mat. lus tuus mains eflr quia bonus Jum\ Et manifefta eft Domini fentcntia Pfal. de his talibus, qiix dick per Prophetam: Ad nibilum dedu&us eft in confpeftu eius malign us - y timentes autem 'Vominum magnificat. Anima poft multa peccata &* mult as yita* mi/eriax y cum quali timore CP* Interrog qua lib us lacrimis debet recedere a* peccatis ? Pri- I mum , Ccenobitarum : hoc eft , monafteriale , militansfub^ Regula, vel Abbate.

Hvgo Menardvs Cwgregat S Mauri Menachusedictit, & obferuatienibus do Biftmis i Uuftrauit, quo loco efe pofunt ea- rum, qua dottiftnrus Hoeste Hi VS i* nnnc Codicem medirrift, tur ,- qu* quidem Concordia in z ea Jem efficin* Lv Dlo V 1 c r Biuaine venalis proftat, qui pollicetur Svpflemen tvm hums Codicis,4n quo S$. Martinumvidiflet, &S/Germano Autifliodorenfl prxce- ptore vfus eflet ,miflus poftea a S- Celeftino Papa ad conuer- tcndos Hibernos anno Chrifti 431. Dauid-Menarienfis Epifcopus nobile Mona- fterium conftruxit. Gre- gorio Magno in Angliam ^ monafticam ibi difciplinam propa- gauit^Dorouernien S prasfertim Monafterio fundato^vt au&or eft Beda. gis ydpuldbit pducis \ negligdt o* dijiimjulet Jcire yoluntdtem Domini, . Manifeftus eft , qui huiufcemodi eft , quia fimulat ignor an- tiam, necvllo genere cflfugiet peccati fententiam. Scala vox* t^4 oreda , nalka e& Digitized by Google S. "ij vita in feculo ^qu« humiliato corde £ Domino erigittir *d cixium.

San&us quoque Ifaac Syrus prope Spoktu in loco defejrto Monaftcrium pofiat , vt docet S. In Infulas Oceani per eadem tempora Mona- chifmus penetrauit authore Patritio Brittone, qui peragratis Gallia atque Italia Jrifulifq; Tyrrhenimaris,cum in iuuentute S. S e ij; Digitized by Google Columbanus Armaccanum,&: Tyrrhenfe Monaflcria fundautt anno 565. ilia parte, quam non occupauerant Anglofaxones : ad quos deindeipfos mona- fticum inftitutum fimul cum Chriftiana religione penetrauit^ jnagnis 8c paribus vtriufq$ incrementis : S, Aug-uftinus Mona- chus , &monafticar£i Regularuperitusmif Tusdeindea S. 2 q ot t ^ «f/ quit dudiens Jermonem Domini y dicentts : £uid feruus qui cognouit CX \x. * non fecit fecundum yoluntdtem eius, Interrog ydpuldbit multum : qui yero non cognouit y * "*" /Stcit.dignd, p Ur Lucu. De &uadragejimae eoj quod non omnis obferuatio iuffitia* in bacfit 7(fgula coujti- tuta. INGt: Digitized by Google K8tf*8S8»8tf*SSS8*8*S*S*S$S? Non a Uudt hne dubio defcenfus ille & afcenfus a nobis iote Uigkur * ix Sx caaltadone cfelcendere , & hunulicace afbendere.

Hiero- nymus An Italiam inftitutum monifticum partim «c i Egypto, partim h Syria tranfiit, Primum enim Romam adueniens S. Antonij publicaf Tet* iuuentutem vtriufque faxus plurimam ad eius imitationcm in- flammauit. Eufebius Vercellenfis difciplinam monafti- cam e Syria petitam in fuam Ecclefiam intulit, & Cleru etiam fuum fub regulam adegit. Gregorius Magnus, Scd inter Infulas Mo- nachifmo claras Lerinainprimiscelebrataeft, vbi, Authore Honorato y fen&i Senes diuifis cellulis wfl Lgyptios Patres in Galliis xmulabantur , vt S. Hilarij, Martini, a Jiorumque T tum ex Gregorio Turonenfi ,aliif que monumentis manifeftum eft. Et ita accedens ad Dominum ptallat& dicat: Exdltdbo te Domine, quonidm Jujcepifti mc\ c? Quod fi nc nunc qui- dem vel tempus nobis fupcreft , vel virtus ad huiufcemodi minifterium , confblatur nos Apoftolus dicens; Non qu*ro qu* yefirdjunt, fed yos. His ergo omiflis,ad Ccenobitarum fortiffimum genus difponendum , adiuuantc Domino , veniamus. peruei^ire ; aftib«s noftriaa C- Gcnf: " 8, cendcntibu G fcala ilia erigenda eft, qa» in fom&o Iacob apparuit; per quam ei defceadentes & afcendentes Anffidft ra Qnftrabanwr.

Bafilius Magnus monafticam profeffionem ex ^£gypto acce- ptam in Pontum, & Afiam minorem intulit. Penetrauit quoque idem inftitu- turn in i£thiopiam, Perfidem, & Indiam,ex quibus Prouinciis turmas Monachorum fe Bethlemi fufcepif Te fcribit S. Monafteria Carthagine y Tagafte y Hyppone fuifle teftatur Paulinus Caprarienfe poftea , & Palmariag Mona- fteria reformauit S. Per Gallias nihilominus floruifle profeffionem monafticam ex hiftoriis Regum primx ftirpis, actis SS. - Slum meum in gdudium , confeidifti /tecum me urn , cr prd*cinxiftime ld- titid , ytf/k Udm te glorid mea. Quonidm fcriptum eft: 7(edemptio dnimterndm confequetur : Quod fi per negligentiam accidit cwiquam omifille diuitias , vel nunc a HKibeat propenfius ftudium , vt ex opere manuum largiens , negle&um refarciat penfiim. Quartum vero genus eft Monachorum, quod nominatur gyrouagum ; qui tou vita fua per diuer- fas Prouincias ternis aut quaternis diebus per diuerforum cellas hofpi- tantur, femper vagi& nunquam ftabiles , & propriis voluptatibus, & gu- \x illecebris feruientes , & per omnia deteriores Sarabaitis : de quorum omnium miferrima conuerfatione melius eft filere, quam loqui. Chrifti enimagere vices in Monafterio creditur,quando ipfius vocatur pronominc % Vicen- te Apoftolo .• Acccpiftis Spiritum adoptionis filiorum, in quo clam*mus 3 Rom. Vnde , fratres, fi fui Dtiaa: huimilitatis tolumus oilmen a^tin-» gere, &ad cxaltationem ilfcam o Bleften^aidquaro per prapfentisvk^ hu^ militatem afcenditur, volumus vriocitej?Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Biicher dieser Welt zu entdecken, und unterstutzt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. 1 BIBLIOTECA $ COMPLUTENSB* EUtia S 2W 1 o - 7- ■Cf'J 2 - ,.- BENEDICTO ^4N IANEXSI ABBATE. "PA TR VM EXHOR TAT 10 NE S *d H6*Achot&Virgi»csic 0hftr%4*ti*vitd Rcligiof*. PARIS IIS, Ap«d LVDOVI CVM BI LLAINE, in Paktio fregio. Periculum enim eft , in vtramlibet partem declina*- re : ficut in exigui pontis tranfitu , vbi ex vtraque parte eum , qui forte de- clinauerit, concitivndafluminisrapit&aufert. e ^ : ^ e declit Mucris in dextram ncque injini8r*m. Et ne per ob Kuionem aliquidnegligatis , femel ea in trigin- ta diebus relcgite ; id eft , in Kalendis. Ordinim etiam quo pfallere debeatis , in hoclibello iudicauiraus in- ferendum.telefonsex, sex, telefon, telefon erotik, sex telefon, Telefonerotik, telefon sex, sextelefon, live telefonsex, telefonsex, fetisch, gnstiger telefonsex, sms-erziehung, telefonerotik live, Echte Transsexuelle und Echte Dominas, heisse telefonerotik, singles, Domina sucht Sklaven fr Telefonsex und Telefon-Erziehung am Dominatelefon, Herr, Herrin, dirtytelefonsex, telefonse XXX, telefonsexorgie, telefonsexde, tele-chat, zuhren, telefonsex privat, telefonsex online, www, Telflirt Chat, telefontreff, telefonflirt, Transen-Bilder, pics von transen, live und echt, nur auf, telefonkontakt, telefonkontakte, telefonsexkontakte, TS, TRANS, Transen am Telefon, TS-GIRLS, 190 telefonsex, domina, DOMINA SM,kontakte, SM, BDSM, Fetish, Fetisch, SM-Chat, Sexchat, Rollenspiele, devot, dominant, Fufessel, Sklavenstuhl, Spreizstange, Bondage, Domina, Slave, Sklavin, Sex, Erotik, Erotic, SM-Studio, Handschellen, Fesseln, Erotik, Toys, Fetish, Gummi, Dildos, Dildo, Bondage, Rubber, Leather, Lingery, Adult, Herrin, Dominanz, Erziehung, Lecksklave, Sklavin in Dessous, Abrichtung, Sado, sadomaso, domina, Dominas, Rohrstock, Dominanz, domination, Domina, dominas, domina, sadomaso, Sadomaso, SM, aktiv, passiv, Sklavenarbeit, Gewlbe, Sklavenjob, Maso, Erziehung, Domination, Dienen, Peitsche, Sklave, SCAT, Shit, brown shower, watersports, Transsexual Domination, Putzsklave, S/M, SM, Sado Maso, Sadomasochismus, d/s, domination, submission, free stories, Peitsche, Ketten, Kerker, kostenlos, adomaso, bdsm, fetisch, fetish, party, parties, kerker, meister, herrin, zwinger, sklave, klavin, domina, kontakte, peitsche, nadel, bondage, bizarr, lack, leder, tv, ts, kfig, klinik, strafe, latex, gummi, uniform, kreuz, ketten, mistress, sex, darkroom, nadeln, fesseln, rohrstock, bock, mdchen, natursekt, kaviar, bestrafung, klistier, perverse, anal, oral, blasen, saugen, lecken, kostenlose, pc, porno, blowjobs, blowjob, online, sexy, domina, gratis, telesex im web, chatten, hotel, spanking, telefon, treffen, erotik, free, private, ficken, suchmaschine, nackt, chat, hamburg, berlin, bilder, partnervermittlung, kontaktanzeigen, webcam, frauen, gruppensex, transsexuell, nylons, seitensprung, bondage, sado, sadomaso, sm, sklavin, sklave, bdsm, sexkontakte, telefonsex, sex, dominastudio, dominas, stuttgart, fotos, kostenlos, geschichten, sms, kontaktanzeigenmarkt, willig, dominantion, 0190, blasen, lecken, herrin, madame, TRANSSEXUAL, SHEMALE, TRANSSEXUELLE, Folter, Kln koeln session, demut, ns, kv, natursekt, kavier, fetisch, lack, erotikshop, leder, gummi, video, livechat, pussy, tabulos, fussfetisch, arschfick, fick, sexy, peitsche, gerte, events, termine, gehorsam, stiefel, sklavenausbildung, geil, anspritzen, anpissen, kontaktmarkt, sklaven, bizarr, BDSM, bdsm, info, rechtliche, grundlage, buchtip, Bizarr, Fetisch, Dominanz, Peitsche, erotik, Dominatrix, Mistress, Mistresses in Germany, Kaviar, Kaviarerziehung, Natursekt, Toilettenerziehung, Fetischsex, Sex, Domina in Berlin, Dominas im Studio in Berlin, Bizarrsalon, Bondage, feet, Erziehung, Erotik, erotic, Bizarrstudio, fetish, KV-Zwangsaufnahme, Bilder von Transen, pics, Trans-Girl, TS/TV, DWT, Sissy, TV-Erziehung, Zofenerziehung, Sklave, Sklaven, CBT, Sklavendressur, Folter, Kfig, Zwangsentsamung, Zwangsernhrung, Transsexuelle in Berlin, Domina in Deutschland, TS-Lady in Berlin/Deutschland, Fetisch Sex, Zofenausbildung, Hodenfolter, Bizarrlady, Bizaaladies, Bizarrstudio in Berlin, Doktorspiele, Latex, lack, Leder, rubber, Gummi, Gummisex, Gummibett, Gummisalon, Gummi Salon, Gummierotik, Masken, Nylons, Strumpfhosen, Transen in Strumpfhosen, Transen in Nylons, Ttransensex, Sex mit Transen, Frauen mit Schwnze, Schwanzdomina, shemale, shemales, shemalepics, klistir, strenge Untersuchungen bei Frau Doktor, Analstimulation, Analbehandlung, Transformation, Sado Maso, dungeon in berlin, Rollenspiel, Master, Analplug, Dildo, Umschnalldildo, Schmerz, adult, free, Domina, hardcore, Softcore, Titten, Spanking, Kettenfolter, Andreaskreuz, x-cross, free pics, uniform, Gerte, Sackfolter, Transenbilder, Herrin, SM, SM, SM, SM, BDSM, Sklavenvertrag, dienen, Demut, Erniedrigung, Pranger, Rohrstock, Riemenpeitsche, Arsch, Spanking, Golden Shower, watersports, scat, shit, scat domination, Domination, devot, maso, Sadistin, Streckbank, crossdressing, maid, nurse, maitresse, My Lady, Stiefel, Dominastiefel, korsett, Domina in Latex, Lederherrin, Lacklady, Wachs, Wachbehandlung, wachsen, Knebel, Atemreduktion, Handfesseln, Handschellen, Ponnyspiele, ponnygirl, mistress and slave, Domina mit Schwanz, Klammern, Voyeur, Hieb, Hiebe, gefesselt, wehrlos, Transsexuelle Dominanz, Dominastudio Berlin, SM Studio Berlin, Peitsche, Mistress, Live Erziehung, phone domination, Lederstiefel, Gummislip, Latexstrapse, cruel mistress, German Mistress, Transformation zur Zofe, fisting, anal treatment, verbalhumiliation, maid training, nipple, forced feminization, trampling, facesitting, bad schoolgirl in uniform, dirty bitch in tights, Feminization, erotic games, high heels, woman scat, shitting pictures, Kontakte, 0190, SEX, sex, xxx, XXX, Nadeln, Zwangsentsamung, Abspritzen, Sperma, sperm, TS DOMINA, deine Herrin, Sklavenabrichtung, Dominasex, Femdom, Female Domination, Forced Femdom, shemale dommes, Katheder, Arsch versohlen, kinky, slut, dirty talk, bitchcontrol, free adult pictures, Transenkontakte, dominante Transen, Erziehung im BDSM Studio, Abrichtung zum Sexsklave, Lecksklave, Oralsklave, Analsklave, gehorchen, Sklavensau, Gyn Stuhl, Rubber Girl, Fetischerotik, hautfarbene Strumpfhosen, Nahtnylons, nails, Codewort, Zuchtpeitsche, Dominas in Uniform, rubber mistress, trans fetisch, bizarre fetish, nude, Lustsklave, Trans Fetish Club, Dirty Moments, Schlampenerziehung, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Dominastudio, Bizarrstudio, Transen-live, Transdominas, Transmistress, Transgirl, transsexual mistresses in berlin, Klinik Sex, Klinik-Sex, TS, ts, Domina im Dominastudio in Berlin, poop pics, shit pics, shitting mistress, Kaviar-Zwangsaufnahme, Toilettensklavenausbildung, Fussfolter, auspeitschen, demtigen, strenge Erziehung. Strumpfhosen, Transen in Strumpfhosen, Transen in Nylons, Ttransensex, Sex mit Transen, Frauen mit Schwnze, Schwanzdomina, shemale, shemales, shemalepics, klistir, strenge Untersuchungen bei Frau Doktor, Analstimulation.… continue reading »


Read more

So many things can be responsible for a case of the squits, many point the finger at water, poor hygiene in cooking and general.… continue reading »


Read more

Make sure it's clearly seen as defensive though and, if possible, that a witness is present.… continue reading »


Read more