��֞�LP+4��HeliosCondLightNormal81.0 Mon Nov 16 18:19:14 1992HeliosCondLight0�OS/2�́x��NcmapMn�\�� cvt ���8�fpgm�\ܢ�dglyf��#�@v"hdmxP�ݮ� �head�әu�6hhea�4$hmtx$*l(��Tkern4��"loca/��|dXmaxp�KX namea�ѢxQposta̒9��prep��0 ��4+_<���+,r+,r���H�}}�H��������d@ \ �d;_$}�8�1d,Yk��" �d ; _ $} � 8� 1Copyright (C) 1993; Type Market Ltd. Moscow, 119136, Box 20; phone:(095)1427712; Created by A.KustovCopyright (C) 1993; Type Market Ltd. Moscow, 119136, Box 20; phone:(095)1427712; Created by A.KustovHeliosCondLightHeliosCondLightNormalNormaltm:HeliosCondLighttm:HeliosCondLightHeliosCondLightHeliosCondLight1.0 Mon Nov 16 18:19:14 19921.0 Mon Nov 16 18:19:14 1992HeliosCondLightHeliosCondLight@,vE �%E#ah#h`D-,E �%E#ah#h`D-, ���8�@68-, �@8�6���8-,�Fv Gh#Fah X �%#8�%�6e8Y-@++**E����vEhD�F+�F+�F+�F+�F+�F+�F+� F+� F+�F+�F+� F+�F+�F+�F+�F+�F+�F+�F+�F+�F+�F+�F+�F+�F+�F+�F+�F+� F+�!F+�"F+�#F+�$F+�%F+�&F+�'F+�(F+�)F+EhDEhDEhDEhDEhD3�0=@++**Fv/7? CC�AA���AAÿTF���7@**Fv/7? /@C?-?]X![W<0>D=IC!B�1~1����1~1��� ~����+2:i@743,-(0*!7* ** 43('*-,&%'&Fv/7? #'#"&54767&'&54632>53'326NJ#&%0�PD1`5[j,!E) I<9K!8� >^�8J>/CaP&%)+!'P�L�I(+l_I<-2<.8=GE;@4**�Q*/w1�*%-@@N#F�x�@*? 54&/3N-><5>-CH #�_�z��m f�y�py.�H�[@& +* $xFv/7v? =#53JC�$ 6U6 -(��@ +%?<��<....10�+!5��}11J�T@+*/<�� 6=<76=<7]�RFFU�m=[.8EQզ������9� /@++ *? �8����*4��4f���#O@$+!+ ++! **!Fv/7??</�/��/��<��<��<.....10�$+73327654'&#"#!#>32#"&>8C E!44)�6[,%)1aVT�:!)>3QO+6% i:�H<���?���<10�2+"327654'&"'&54767632#4&#">32�?@>=o+ '/RDS:02'=(W,"!-�5*EJ4GA1FH-<��ctK�p@e9EWG28%UN0""MU1��-@+ * ? }d�:83fHLZ�U�i�"����:R@'++3+#*7 */* *'7/++*#37Fv/7??/���1/�/�����?�910�;7+"327654"327654'&&'&54632#"'&5476�uBCv332�,OML)&,:(,_^-)^�F'21&I�9*"8; &*#4:!)��0&9M`2.M9&0 3*@c3883cA)2'����/C@(%+(++*,%**,Fv/7??/�/�</���/���<10�0,+"327654'&'2#"&533276765#"'&5476�=@@$2l* *rCR:02( :(W+" ,�B0GJ+<5)Ff5+4rJ��YuVG27$+Ga""M=W_=UJ��5@++*? =#53#53JC!CC�$ 6U6 -(T����)@* ]xv?v?/<��<....10�+75%���S�*�6��6~�Y4@++ ? 54'&#"32673#"&54632#"'&5#"&547632�K<76*0C3/F5e' ZVv��ÇN�13/�b��ߜ�bi##'/5C">D@Gh%1#�%1/�� _(uLHlj��JBUeޟ��VZ�/e!1 SAmZc!�� 1@ ++ ? /5gZ1)!1�\62?$DD$*+%IH#�rEN90aIz�R{B>`F.5?J��H>F6F��$?@++ **$Fv/7? ?9"t�`.' !$ <2d�� e?bn0^# �h�#'�; Js/X @��H@" + ++ *? K�����8��8,����'X@($+$++ **Fv/7??/<��/��<���?<��<���<9...10�(+#53#'#"'&'&54767632#&'&#"3276���26hX2),5^Wf< "@J%+"_Y#-8��J[?4aFmc?\1<{[G&2;EE|]=A��I@% + ** Fv/7? ;2>$PJ&!�K4%83��R)06/M@��C@ ** Fv/7? ��hGp�A@ + + ** Fv/7? h��e>�C���t�0��n�?�� =@++* * Fv/7? �]4>gbkQS&,NM�)1hbgS�� QLB7����0k@2-++'+**!*-''x!Fv/7v??/�/�/�?��/��999999910�1!+%'767654'&#"327'#"'&'&54767632XI#I#X[")$H0pO"P>)]3)+3Y\3) ?:,<-U+S�H`eG��F=A*A?3`CefB^4>>2`Bfw.Q<���%U@) +%+*"* *Fv/7? �Z.74:DD�n8(CLS���'.e<-60&LGV (`L=BE��"LJ;)����*<@%++*(**"*!Fv/7??/�/�/�/���..10�++#"&5332654'&'&'&54632#4&#"�7e5q^_g>#FBO1^S$/dWTc<@<<@%�+0Y]mydK*1OBH$ &!$0PZliV>JM?53��>@+*Fv/7? '7>54&#"#4323#"'#"'&546j*!(5�g+&3 6�H?- ?#D*�]2-+*2'=w. $'*+7�GI��(5'!E:E>����!E@ !++**Fv/7??</<�</��?���..10�"+727654'&#"#3632#"&'�G EF %776CX$$^':#U2]_/YM*Xt3U#��9dCmv>e!#��X >@++ ++ * * Fv/7??/�/����<��<.10�! +%3#"'&547632#4&#"3276 8&Ng$%cE'$71,=G2 �S0:`=|w=_3/H3FK5l_+T/*��n�"F@!"+ +**Fv/7??</<�</��?���..10�#+4'&#"327653#5#"'&5476327CDEA77='^#%^E, T.L\4^Z0SN0\��02 dAts>c9(��Y$H@"+++!+**Fv/7??/<<��</�<<���?<��<��<10�%+#327653#"'&54763234'&#"Y�?66!'La$#aS'��<8A6!U+G,!<��<10�( +#"&5332654'&'.54632#4&#"�P/NFNN742*1":L2ECDL70+NA%-KHNPM2:9*2#C,@GPD+8T����U@-+ + + * * Fv/7??</<�</<�<��?<��<��10� +7#"&5#53533#32�#+007JJ/(.(*�1��1�t09��lD@ ++* * Fv/7??</<�</<�<���..10�+%3#5#"'&53326487>*@8(2'B����4%)#D��n3*